การประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓  
ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. กลุ่มงานสนับสนุนปลัดกระทรวง สป.มท. ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบงานคณะกรรมการสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)  โดยมีนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เข้าร่วมการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง