นายสกล ศักดิ์กำจร

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสนับสนุนปลัดกระทรวง สป.

นายมนูญ โอฆชล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายพัชรพล สีสำลี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายเจริญชัย สีตะระโส

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

น.ส.ธนัชพร วงศ์สุวรรณพร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

นายกิตติพันธ์ พิมสุโพธิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

น.ส.รุ่งทิพย์ นาเมือง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

น.ส.อาทิตยา ช่วยชู

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

 

นายวีระพล ทิพย์ศรีบุตร

พนักงานประจำสำนักงาน

   

น.ส.กชพร เจริญสุข

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย

น.ส.ศิริรัญญา มีธรรม

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย