เศรษฐกิจพอเพียง  
     
องค์ความรู้เกี่ยวกับการออม  
     
ทิศทางและนโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในภาครัฐ  
     
จรรณยาบรรณของข้าราชการพลเรือน  
     
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  
     
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552  
     
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
     
ค่านิยม 12 ประการ ตามนโยบาย คสช.  
     
คุณธรรมคนมหาดไทย  
     
เศรษฐกิจพอเพียง : ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม  
     
คุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงานภาครัฐ  
     
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544  
     
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  
     
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
     
กรอบแนวความคิดในการจัดทำยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2559-2563)  
     
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564  
   
     
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562  
     
ทรงสร้างประโยชน์สุขสู่ปวงประชา : พระราชดำรัส-พระบรมราโชวาทเรื่องคุณธรรมจริยธรรม (1) (27/12/2561)  
     
ทรงสร้างประโยชน์สุขสู่ปวงประชา : พระราชดำรัส-พระบรมราโชวาทเรื่องคุณธรรมจริยธรรม (2) (24/01/2562)  
     
ทรงสร้างประโยชน์สุขสู่ปวงประชา : พระราชดำรัส-พระบรมราโชวาทเรื่องคุณธรรมจริยธรรม (จบ) (21/02/2562)  
     
ทฤษฎีการมีรายได้อย่างยั่งยืน พระราชดำรัสที่ช่วยยกระดับชีวิตของคนทุกคน (25/04/2562)  
     
พระบรมราโชวาทของพ่อหลวงกับการใช้ "สติ" ในหน้าที่การงาน (23/05/2562)  
     
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจที่ทำได้จริง (25/07/2562)  
     
ขับเคลื่อนคุณธรรม ต้องทำเป็นขบวนการ บทเรียนจากการศึกษาดูงานมูลนิธิพุทธฉือจี้ ประเทศไต้หวัน (19/09/2562)