เรื่อง

คู่มืองานพิธีการ

 
 
 

 

เรื่อง

คู่มือปฏิบัติงาน "เลขานุการ"

 
     
 

 

เรื่อง

คู่มือกระบวนงาน :
การสรุป ติดตาม และประสานการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อสั่งการ
ของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย

 
 
 

 

เรื่อง

คู่มือกระบวนงาน :การจัดทำข้อมูล เพื่อประกอบการเดินทางไปราชการ ของปลัดกระทรวงมหาดไทย