๑๗ ก.ย. ๖๓

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ และงานมุทิตาจิต ประจำปี ๒๕๖๓ สมาคมแม่บ้านมหาดไทย

๑๕ ก.ย. ๖๓

การตรวจติดตามโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

๓๑ ก.ค. ๖๓

โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า

๒๔ มิ.ย. ๖๓

พิธีเปิด "สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา"

๒๔ มิ.ย. ๖๓

การลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาร

๘ มิ.ย. ๖๓

พิธีเปิดให้บริการเดินรถเพิ่มเติม ๔ สถานี โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต

๔ มิ.ย. ๖๓

พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

๒๑ พ.ค. ๖๓

การบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

๒๑ พ.ค. ๖๓

การประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

๑๓ พ.ค. ๖๓

กิจกรรม "คนมหาดไทย แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19"

๘ พ.ค. ๖๓

การตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลอง
เปรมประชากร ณ ชุมชนประชาร่วมใจ ๒ กรุงเทพฯ และตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

๓๐ ก.ค. ๖๒

กิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินของข้าราชการในสังกัด สป.มท. ประจำปี ๒๕๖๒

  1 2