พิธีวางศิลาฤกษ์สถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมพรมหาเถร)
 

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เฝ้ารับเสด็จเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ สถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมพรมหาเถร) ณ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยมีกลุ่มงานสนับสนุนปลัดกระทรวง สป. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ