พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “โครงการหลวง ๒๕๖๓” ณ จังหวัดเชียงใหม่
 

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เฝ้ารับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน "โครงการหลวง ๒๕๖๓" ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมจัดงานภายใต้แนวความคิด “สายธารแห่งภูมิปัญญา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี สำนักนโยบายและแผน สป. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ และมีกลุ่มงานสนับสนุนปลัดกระทรวง สป. เป็นหน่วยงานสนับสนุน