การตรวจติดตามโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
 

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับคณะพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการลงพื้นที่รวมถึงให้การต้อนรับคณะพลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการ
ในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อตรวจติดตามโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว ณ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
โดยมีสำนักนโยบายและแผน สป.มท. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ และกลุ่มงานสนับสนุนปลัดกระทรวง สป.มท.
เป็นหน่วยงานสนับสนุน