การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย
 

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธี
เปิดการประชุมและมี ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เป็นประธานการประชุมฯ
ณ ห้องประชุมนริศรานุสรณ์ ชั้น ๑๑ อาคาร ๑๑ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม ๖ เขตพญาไท กรุงเทพฯ