การตรวจติดตามโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
 

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ลงพื้นที่ตรวจราชการ โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เป็นหัวหน้าคณะ เพื่อตรวจติดตามโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว ณ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
โดยมีสำนักนโยบายและแผน สป.มท. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
และกลุ่มงานสนับสนุนปลัดกระทรวง สป.มท. เป็นหน่วยงานสนับสนุน