การประชุมโครงการศึกษาดูงานสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ เพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศ ปริมาณน้ำฝน และปริมาณน้ำท่าในพื้นที่ป่าต้นน้ำ จังหวัดภาคเหนือ มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
 

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ได้เข้าร่วมการประชุมโครงการศึกษาดูงานสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ
เพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศ ปริมาณน้ำฝน และปริมาณน้ำท่าในพื้นที่ป่าต้นน้ำ
จังหวัดภาคเหนือ มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมศรีจุลทรัพย์ ๓ ชั้น ๑๐ อาคารศรีจุลทรัพย์
โดยกลุ่มงานสนับสนุนปลัดกระทรวง สป.มท. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ