การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ และงานมุทิตาจิต ประจำปี ๒๕๖๓ 
สมาคมแม่บ้านมหาดไทย
 

วันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย
เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องแกรนด์ เอบี โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
โดยมีสมาคมแม่บ้านมหาดไทยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ และมีกลุ่มงานสนับสนุนปลัดกระทรวง สป.
และหน่วยงานในสังกัด มท. เป็นหน่วยงานสนับสนุน