การตรวจติดตามโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓
 

วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกับ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจติดตามโครงการพัฒนาสระบ่อขาว ณ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
โดยมีสำนักนโยบายและแผน สป.มท. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ