การบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
 

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. พลเอกอนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายทรงศักดิ์  ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย บันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย โดยมี กองสารนิเทศ สป.มท. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และ กองกลาง สป.มท. ร่วมกับ กสป.สป.มท. เป็นหน่วยงานสนับสนุน

เวลา ๑๕.๓๐ น. ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด บันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ (กองสารนิเทศ สป.มท. และสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก โดยมี กองกลาง สป.มท. ร่วมกับ กสป.สป.มท. เป็นหน่วยงานสนับสนุน)