การตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร
ณ ชุมชนประชาร่วมใจ ๒ กรุงเทพฯ
และตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
 

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. กลุ่มงานสนับสนุนปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (กสป. สป.มท.) ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการของ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในการลงพื้นที่ตรวจราชการของ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร ณ ชุมชนประชาร่วมใจ ๒ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

และในวันเดียวกัน เวลา ๑๒.๐๐ น. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกับ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ เพื่อตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี