กิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินของข้าราชการในสังกัด สป.มท. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
 
ตัวแทนจากกลุ่มงานสนับสนุนปลัดกระทรวง สป. นำโดยนายวีระชัย ประเสริฐโส ผู้อำนวยการกลุ่มงานสนับสนุนปลัดกระทรวง สป. ได้เข้าร่วมกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินของข้าราชการในสังกัด สป.มท. ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” บริเวณพื้นที่คลองคูเมืองเดิม และบริเวณโดยรอบกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒