๒๒ ก.พ. ๖๔

การลงพื้นที่ตรวจราชการและมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

๑๔ ม.ค. ๖๔

พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร

๑๓ ม.ค. ๖๔

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจประชาชนที่ประสบอุทกภัย ณ จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดปัตตาน

๕ ม.ค. ๖๔

พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔

๒๙ ธ.ค. ๖๓

พิธีวางศิลาฤกษ์สถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมพรมหาเถร)

๒๕ ธ.ค. ๖๓

พิธีเปิดโครงการทดลองเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าในแม่น้ำเจ้าพระยา และเปิดท่าเทียบเรือสะพานพระพุทธยอดฟ้า ท่าเรืออัจฉริยะ

๒๕ ธ.ค. ๖๓

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “โครงการหลวง ๒๕๖๓” ณ จังหวัดเชียงใหม่

๒๒ ธ.ค. ๖๓

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

๒๒ ธ.ค. ๖๓

พิธีลงเสาเอกบ้านมั่นคง "สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิต จำกัด"

๒๑ ธ.ค. ๖๓

พิธีเปิดให้บริการเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต เพิ่มเติม

๒๑ ธ.ค. ๖๓

การตรวจเยี่ยมงานก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต และช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน

๑๕ ธ.ค. ๖๓

พิธีเปิดการประชุมและการสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ และพิธีเปิดงานอาหารสร้างสรรค์ "Phuket Gastronomy หรอยแล้วหลาว"

๑๕ ธ.ค. ๖๓

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานพระวโรกาสให้ผู้มีอุปการคุณเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเข็มที่ระลึกงาน "เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ๒๕๖๓"

๗ ธ.ค. ๖๓

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

๓ ธ.ค. ๖๓

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม

๒ ธ.ค. ๖๓

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประจำปี ๒๕๖๓

๓๐ พ.ย. ๖๓

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดศาลหลักเมืองพัทลุง

๒๗ พ.ย. ๖๓

การเปิดให้บริการเดินเรือไฟฟ้าคลองผดุงกรุงเกษม จากท่าเรือสถานีรถไฟหัวลำโพง ถึง ท่าเรือตลาดเทวราช

๒๕ พ.ย. ๖๓

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว

๒๕ พ.ย. ๖๓

การศึกษาดูงานของนักศึกษคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๑๖ พ.ย. ๖๓

พิธีเปิดโครงการรถไฟฟ้ามหานครสาย "เฉลิมรัชมงคล" (สายสีน้ำเงิน) ส่วนต่อขยาย

๑๖ พ.ย. ๖๓

การตรวจติดตามโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๔ พ.ย. ๖๓

การตรวจติดตามโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๓ พ.ย. ๖๓

การตรวจราชการ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดภูเก็ต และการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ๓/๒๕๖๓ ณ จังหวัดภูเก็ต

๒ พ.ย. ๖๓

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย

๒๗ ต.ค. ๖๓

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

๑๔ ต.ค. ๖๓

กิจกรรม VALAYA จิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา"

๑๔ ต.ค. ๖๓

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๑๔ ต.ค. ๖๓

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
"ไม่ท้อ ไม่ถอย - พระราชดำริค้ำจุนสังคม"

๕ ต.ค. ๖๓

การตรวจติดตามโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

๕ ต.ต. ๖๓

การประชุมโครงการศึกษาดูงานสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ เพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศ ปริมาณน้ำฝน และปริมาณน้ำท่าในพื้นที่ป่าต้นน้ำ จังหวัดภาคเหนือ มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

๒ ต.ต. ๖๓

การประชุมแนวทางการเชื่อมโยงท่าเรือแหลมฉบังกับนานาชาติ และพิธีรับขบวนรถไฟฟ้าโมโนเรล สายสีเหลือง-ชมพู ขบวนแรก

  1 2